Изберете страна

Връзка

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Изпращане на съобщение:
Телефон:*

Система за управление на работни заплати

Система за управление на работни заплати BaBér for SAP Business One – „средство за заплащане”

Система за управление на работни заплати BaBér for SAP Business One е решение за управление на работни заплати, разработено специално за малки и средни предприятия.  Предлага професионално и пълно решение от отчитането на работното време до системата на социалните придобивки в натуразаедно с предоставяне на данни по електронен път, а също и с отчитането на паричните обезщетения при временна неработоспособност. В момента повече от 5000 предприятия управляват със системата работните заплати на 350 000 служители.

BaBér for SAP Business One представлява интегрирана част от системата за управление на предприятията SAP Business One. Общите основни данни и автоматично осчетоводяване в оборотната ведомостна обработката на работните заплати реализират въвеждането на данните с еднократно вкарване.  

BaBér for SAP Business One е с модулна  структура, поради което може да бъде пригодено към изискванията на даденото предприятие.

Модул „Работни заплати“

Освен комплексен регистър на данни модулът предоставя широка възможност за управление на  видовете трудова заетост, видове трудови възнаграждения, видове доходи, начини на облагане с данъци и съставяне на списъци  с помощта на стотици данни, регистрирани за служителите.

Модулът е годен за изчисляване на основните трудови възнаграждения, както и на редовните и извънредните допълнителни придобивки на служителите, независимо от вида на трудовата им заетост. Основните трудови възнаграждения могат да бъдат определени и във валута, както и да бъдат показани по всяко време в Евро.

Основните елементи от трудовите възнаграждения и видовете удръжки могат да бъдат настроени и надграждани по желание.

Програмата управлява:

 • почасовото и месечното възнаграждение,
 • обезщетението за отсъствие или средното възнаграждение за отсъствия, облагането с прогресивен данък,
 • отчитането на данъка върху общия доход,
 • реда на удръжките, определен от закона,
 • правоотношенията, които не са за пълно работно време и свързаните с тях разплащания,
 • регистрацията на присъствието,
 • удръжките за частните пенсионни фондове и вноската на работодателя,
 • удръжките за доброволните пенсионни фондове и вноската на работодателя,
 • удържането на здравните и пенсионните осигуряовки със следене на максималния осигурителен доход.

Програмата изготвя:

 • фишовете за заплати, ведмостите за заплати,
 • банковите платежни нареждания на магнитен носител,
 • описи за изплащане на обезщететния,
 • справките към пенсионните фондове,
 • справките за напусналите служители  a kilépő dolgozók adatszolgáltatásait,
 • месечно уведомление за постъпващи на работа и напуснали служители до НОИ,
 • докладите до PSZAF,
 • справките към частните и доброволните фондове,
 • осчетоводяване в оборотната ведомост – с междувременен контрол от счетоводителя – в системата SAP Business One.

Модул „Личен състав“

Модулът подпомага изпълнението на задачите по трудовите въпроси с широк обхват от данни. Част от приложените интерфейси е обща с тези на модул „Работни заплати“. Администраторът има възможност да въведе или да разгледа данните на възнагражденията и досието на служителите. Освен данните на модул „Работни заплати“ в този модул могат да бъдат въведени още стотици други данни. Стремили сме се да вградим в системата всички категории за управление на персонала, които могат да се срещат по време на работа.

Модулът изчислява дните на основния и допълнителния отпуск на служителите. Това прави всеобхватно, вземайки предвид всички фактори. Изчислените дни на отпуска могат да бъдат разпечатани на различни списъци, включително и на уведомлението за отпуск.

С помощта на модула могат да бъдат изготвени различни документи, свързани с постъпването на работа и напускането и други уведомления на служителите. Напр. трудов договор, граждански договор, документи при прекратяването на трудовия договор и т.н. Има възможност за съхранение и на автобиографията и снимката на служителя.

Програмата изготвя и статистиките, изисквани от НСИ (напр. месечен доклад, статистиката през м. май).

Програмата изготвя и справките за EMMA в електронен формат.

Модул „Парични обезщетения при временна неработоспособнот“

С оглед на данните от ТРЗ преценява и изчислява обезщетенията за срока на временната неработоспособност. Автоматично определя основата за обезщетенията, делителите и процентите.

С оглед на предишните работни места и осигурителен стаж, преценява размера на паричните обезщетения и датата на изплащането им съгласно действащото законодателство.

Изготвя справките за НОИ: статистиката за паричните обезщетения при временна неработоспособност, документа за определяне на данните  и разплащателната ведомост.

Въз основа на индивидуално споразумение НОИ приема формуляри, изготвени от програмата, които след получаване на индивидуално разрешение вече не трябва да се попълват на ръка.

 
Nyomtatás