Изберете страна

Връзка

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Изпращане на съобщение:
Телефон:*

Управление на складовете по отделни местаза съхранение – BX WH

Техниката на складирането в наши дни изисква от предприятията складовите им процеси да бъдат възможно най-точно проследими, да имат складове, управлявани с прозрачни процеси и по точен и надежден начин, да могат да извличат лесно тълкуваеми данни от логистичните процеси за системите си за управление на предприятието.

Допълнителният модул BX WH е продукт с международен сертификат SAP, модул на системата SAP Business One за управление на складовете, който прилага метода на управлението на складовете по отделни места за съхранение. С помощта му може да се определя точното място на артикулите в складовете, дефинирани в SAP Business One при заскладяването и изваждането от склада, а също така дава възможност за преместване на наличностите, за точно и ефективно осъществяване и мониторинг на складовите процеси. Модулът BX WH може да бъде надграждан с помощта на средствата на SAP Business One.

Предимства:

 • по-ефективна организация на работата в складовете
 • по-ефективно използване на складовете
 • по-бърза инвентаризация
 • намаляват се залежалите стокови наличности (които се намират само при инвентаризация)
 • по-малоброен персонал в складовете
 • по-ниски разходи
 • по-малко грешки при въвеждането и предаването на данните
 • обратна проследимост
 • по-надеждно функциониране, подреденост

Възможности

С модул BX WH е възможно подразпределянето на зоните в склада, както и на самите зони по координати X, Y, Z. Към складовото място, описано с една координата, могат да бъдат разпределени освен всичко друго и задължителни артикули, както и да бъдат въведени най-важните данни за складовото място. Поддържа складирането както с фиксирани, така и с напълно произволни места за съхранение (хаотично складиране) и дава възможност и за отделно управление на складовите процеси.

 • Данни за артикули
 • Място за съхранение по подразбиране
 • Данни за места за съхранение
 • Артикул по подразбиране
 • Място за съхранение за еднородни продукти
 • Капацитет
 • Блокирания
 • Информация за наличности по артикули
 • Информация за наличности поместа за съхранение
 • Инвентар
 • Дневник на транзакциите
 • Приемане на стоки
 • Предаване на стоки от склада
 • Преместване
 • Предаване на стоки от склада за производство
 • Приемане на стоки от производството
 • Предаване на стоки от склада по списъка на комисионните
 • Разширен инвентар
 • Управлениена нелокализираните движения

Допълнителни функции: BX Mobil WH

Благодарение на развитието на техниката в складовете днес вече наложителните решения за идентификация (напр. баркодове, идентификация с радиофреквенции, pick-up voice и т.н.) създават основа за точна и акуратна регистрация, управление на склада.  

BX Mobile WH е допълнение къмрегистъра по отделни места за съхранение, благодарение на коетоскладовите дейности могат да бъдат извършвани с помощта на мобилни устройства. С прилагането му се създава складов регистър, който незабавно следи физическото движение на материалите и се поддържа със система за идентификация с баркодове.

Nyomtatás